document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("四川80岁老人孤死家中 5子女被判遗弃罪"); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("87岁老人神秘失踪3天后回家 还做了一场“手术”"); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("77岁独居老人家中身亡满脸血迹 小区一保安被调查"); document.write(""); document.write(""); document.write("
");